Dziś jest
PL EN DE UK LT

kryteria oceniania z języka niemieckiego - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » język niemiecki

kryteria oceniania z języka niemieckiego

Kryteria oceniania z języka niemieckiego

 

Na ocenę cząstkową z języka obcego składają się:

- odpowiedzi ustne

- prace pisemne

- czytanie tekstów

- kartkówki

- zadania klasowe

- zadania domowe

- aktywność na lekcji

- prowadzenie zeszytu przedmiotowego

 

Ocena śródroczna i końcoworoczna nie jest średnią ocen semestralnych. Przy ich wystawianiu będzie brane pod uwagę opanowanie następujących sprawności:

- opanowanie materiału leksykalnego i gramatycznego

- umiejętność komunikowania się w języku obcym

- sprawność rozumienia ze słuchu

- sprawność rozumienia tekstu czytanego

- sprawność pisania

 

I. Ocena niedostateczna

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie.

- nie wykonuje poleceń i nie rozwiązuje zadań o niewielkim stopniu trudności.

- posiada ubogi zasób słownictwa

- nie potrafi sformułować krótkiej wypowiedzi ustnej czy pisemnej, wzorując się na

  przykładach

- ma duże problemy z wymową słów i czytaniem

- posiada lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

II. Ocena dopuszczająca

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi operować niedużą ilością prostych i złożonych struktur gramatycznych przy pomocy 

  nauczyciela

- formułuje bardzo krótkie wypowiedzi i popełnia wiele zauważalnych błędów.

- posiada ubogi zasób słownictwa

- nie pracuje systematycznie

- potrafi zrozumieć i wydobyć mniejszą część potrzebnych informacji i przekształcić je w

  formę pisemną. Potrafi rozróżnić niektóre dźwięki.

- potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela, ale może potrzebować pomocy lub 

  podpowiedzi.

 

III. Ocena dostateczna

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

- poprawnie używa niektóre struktury gramatyczne wraz z odpowiednim słownictwem, używa

  mało słownictwa o charakterze złożonym

- w trakcie słuchania tekstów, potrafi zrozumieć ich ogólny sens.

- potrafi wydobyć część potrzebnych informacji

- dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa

- posługuje się częściowo poprawnym językiem

- potrafi pisać teksty i zawrzeć w nich większość istotnych punktów

 

- IV Ocena dobra

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

- potrafi operować większością struktur prostych i złożonych

- buduje zdania poprawne pod względem spójności

- używa dość szerokiego zakresu słownictwa odpowiednio do zadania

- potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji w tekście słuchanym i czytanym.

- rozumie polecenia nauczyciela

- rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego

- posługuje się poprawnym słownictwem

- omawia tematy dnia codziennego

- używa przeważnie prawidłowej pisowni

- pisze spójne teksty zawierające wszystkie istotne punkty.

 

V Ocena bardzo dobra

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który

-  potrafi budować spójne zdania stosując poprawnie szeroki zakres słownictwa

- potrafi zrozumieć kluczowe informacje w tekstach i wypowiedziach

- potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela

- potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

- posługuje się poprawnym językiem mówionym, popełniając niewiele błędów.

- umie zabierać głos w rozmowie

- można go z łatwością zrozumieć

- w zadaniach pisemnych stosuje złożone struktury i słownictwo

  zawiera wszystkie istotne punkty, używa prawidłowej pisowni, pisze teksty o odpowiedniej

  długości.

 

Orzysz, 25.11.2008                                        Alicja Winnicka

Drukuj | Wyślij znajomym | 2008-11-27 17:30 | Alicja Winnicka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too