Dziś jest
PL EN DE UK LT

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I NIEMIECKIEGO - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » język rosyjski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO I NIEMIECKIEGO

Liceum Ogólnokształcące  w  Orzyszu        

WYMAGANIA EDUKACYJNE 

I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA          

JĘZYK  ROSYJSKI  I  NIEMIECKI      

Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Uczeń otrzymuje oceny za:   

-          odpowiedź ustną, obejmuje 3-5 tematów lekcyjnych lub z ustalonego przez nauczyciela zakresu materiału,

-          kartkówka – odpowiedź pisemna z 3-5 ostatnich lekcji (może być niezapowiedziana)

-          pracę klasową obejmującą większy zakres materiału, np. jeden dział, zapowiedzianą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

a)  Termin sprawdzianu nauczyciel wpisuje ołówkiem do dziennika.

b)  Uczeń ma możliwość jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w formie i terminie ustalonym przez nauczyciela.

c)  Jeżeli uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność usprawiedliwiona dłuższa niż 3 dni) powinien go zaliczyć w terminie tygodniowym od daty powrotu do szkoły i w formie uzgodnionej z nauczycielem.

d) W przypadku długiej nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia na zajęciach, spowodowanej sytuacją losową ,uczeń ma prawo do nadrobienia zaległych form podlegających sprawdzaniu w warunkach uzgodnionych z nauczycielem.

e)  W sytuacji, kiedy uczeń był nieobecny na sprawdzianie (nieobecność  nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona 1-3 dni) nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi i w wybranej formie sprawdzić przewidziane sprawdzianem wiadomości i umiejętności ucznia.

f)   Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi lub całej klasie, jeśli stwierdzi, że zachowanie uczniów nie gwarantuje samodzielności pracy .

g)     Stwierdzenie faktu odpisywania (ściągania) podczas sprawdzianu może być podstawą wystawienia oceny niedostatecznej. 

-                    wykonanie pracy domowej przez ucznia (nie odrobienie pracy domowej może być podstawą do wystawienia cząstkowej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu),

-          wykonanie dłuższej pisemnej pracy domowej np.: wypracowanie,

-          aktywność w czasie lekcji,

-          testy sprawdzające,

-          udział w olimpiadach,  konkursach i zawodach. 

Ocena ma charakter jawny.

Nauczyciel uzasadnia ocenę na życzenie danego ucznia.

Termin poprawy pisemnej przez nauczyciela - 14 dni.

 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka rosyjskiego  i  niemieckiego  

celująca:

 

Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający  poza program nauczania.

Ocenę celującą otrzymują również laureaci konkursów i olimpiad językowych

  

bardzo dobra:

 

a/  sprawność czytania

 -          płynne czytanie ze zrozumieniem dłuższych i bardziej złożonych tekstów i dialogów;

-          globalne i szczegółowe rozumienie tekstu czytanego;

-          wyszukiwanie żądanej informacji;

-      określenie kontekstu komunikacyjnego tekstu ( nadawca- odbiorca, forma wypowiedzi)

-      rozpoznawanie związków między poszczególnymi częściami tekstu 

 b/ sprawność mówienia 

-       obszerne prezentowanie problemu przedstawionego w materiale stymulującym oraz umiejętne wyrażanie                                                                                           własnej opinii na jego temat-          płynne mówienie z zastosowaniem zasad prawidłowej wymowy i zróżnicowanych struktur gramatycznych;-          formułowanie dłuższych własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego, wydarzeń kulturowych i innych zjawisk społeczno- politycznych, z zastosowaniem bogatego słownictwa;-          inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy na tematy wykraczające poza tematykę z życia codziennego;

-      sprawne posługiwanie się bogatym słownictwem, umiejętność prowadzenia dyskusji

 c/ sprawność rozumienia ze słuchu

 -       określenie głównej myśli tekstu, poszczególnych fragmentów tekstu; selekcjonowanie informacji

-       rozumienie globalne i szczegółowe dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka ;

-          rozumienie sensu rozbudowanych wypowiedzi w niesprzyjających warunkach odbioru

-          rozumienie sensu wypowiedzi zawierającej niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się z kontekstu; 

d/ sprawność pisania 

-       bezbłędna umiejętność stosowania struktur leksykalno- gramatycznych adekwatnie do ich funkcji;

-          stosowanie zasad nowej ortografii i interpunkcji;

-          formułowanie rozbudowanej i poprawnej gramatycznie wypowiedzi pisemnej;

-          pisemna umiejętność wyrażania własnej opinii, przytaczanie i interpretowanie zdarzeń;

-          umiejętność opisywania osób, przedmiotów, miejsc, zjawisk i czynności 

dobra: 

a/ -          poprawne czytanie ze zrozumieniem tekstów i dialogów;

-          globalne rozumienie tekstu;

-          wyszukiwanie żądanej informacji.;

-          umiejętność prezentowania problemu przedstawionego w materiale   stymulującym oraz wyrażanie opinii na jego temat

b/-          mówienie z zastosowaniem prawidłowych zasad wymowy i gramatyki;

-          formułowanie własnych wypowiedzi na tematy z życia codziennego i innych zjawisk społecznych;

-          inicjowanie, podtrzymywanie i kończenie rozmowy na tematy z życia  codziennego

-      poprawne stosowanie środków  leksykalno- gramatycznych

-      umiejętność prowadzenia dyskusji

-      dysponowanie szeroką bazą leksykalną   

c/ -          globalne rozumienie dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników  języka;

-          rozumienie sensu prostych wypowiedzi w niesprzyjających warunkach odbioru;

-          określenie głównej myśli tekstu; selekcjonowanie informacji 

d/-          formułowanie pisemnej wypowiedzi poprawnej gramatycznie i leksykalnie;

-          pisemna umiejętność wyrażania własnej opinii; 

 dostateczna: 

a/ -          poprawne odczytanie tekstu o mniejszym stopniu trudności, ze zrozumieniem podstawowych informacji zawartych w tekście;

 b/-          poprawne mówienie z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy zapewniających zrozumienie wypowiedzi ( dopuszczalne błędy gramatyczne nie zakłócające rozumienia);

-          właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy;

-          formułowanie krótkich wypowiedzi na określone tematy z życia codziennego; 

 

c/-          rozumienie ogólnego sensu oraz głównych punktów dialogów i wypowiedzi rodzimych użytkowników języka;

-          rozumienie sensu prostych wypowiedzi w wyraźnych warunkach odbioru; 

d/-          formułowanie prostych wypowiedzi pisemnych zawierających drobne błędy   

dopuszczająca: 

- wiadomości i umiejętności w zakresie czytania, mówienia, rozumienia ze słuchu i pisania na poziomie minimalnym, umożliwiającym zdobywanie dalszej wiedzy.

- uczeń wykazuje  niewielką samodzielność, jego wiedza jest odtwórcza, podejmuje jednak  skuteczne próby opanowania materiału  

niedostateczna: 

-          uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności nawet na poziomie minimalnym, popełnia rażące błędy językowe, a jego baza leksykalna uniemożliwia porozumiewanie się w języku obcym. Uczeń podejmuje niewystarczające starania w kierunku opanowania  podstawowych sprawności językowych.   

  

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2008-11-24 19:30 | Maria Jabłońska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too