Dziś jest
PL EN DE UK LT

ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Gospodarka » Gospodarka w Gminie Orzysz

ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza duże zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 r. gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy Orzysz będzie prowadził Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami w Giżycku.

Obecnie właściciel nieruchomości płaci za odbiór odpadów wybranemu przez siebie przedsiębiorcy, na podstawie indywidualnych umów z nim zawartych. Od 1 lipca 2013 r. nastąpi zmiana. Związek zobowiązany jest do wyłonienia w drodze przetargu firmy, która odbierać będzie odpady od właścicieli nieruchomości a opłatę za odbiór odpadów wnosić będziemy obowiązkowo do Związku.

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin należących do Związku obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych np.lokale handlowe, zakłady rzemieślnicze, pensjonaty, domki i działki letniskowe, ogrody działkowe i inne, na których powstają odpady. W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Związku i na rzecz dotychczasowego przedsiębiorcy odbierającego od Państwa odpady konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z przedsiębiorcą. Umowę wywozową należy wypowiedzieć w taki sposób aby jej  ważność zakończyła się w dniu 30 czerwca 2013 r. Rozwiązanie umowy musi nastąpić na Państwa wyraźny, pisemny wniosek z uwzględnieniem okresu wypowiedzenia wynikającego z umowy.

Zbieranie odpadów

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w szczególności poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów i gromadzenie ich w pojemnikach:

1) w pojemnikach oznaczonych kolorem żółtym gromadzimy łącznie: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, które będą odbierane jako odpady suche; 

2) w pojemnikach oznaczonych kolorem brązowym gromadzimy łącznie: odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone które będą odbierane jako odpady mokre;

3) w pojemnikach oznaczonych kolorem szarym gromadzimy odpady komunalne nie zbierane selektywnie określane jako odpady zmieszane.

Związek wyposaży właścicieli nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Odpady typu :przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do miejsc ich zbierania, które będą podane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Orzysz.

Odpady biodegradowalne i zielone można składować w przydomowych kompostownikach z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na nieruchomości nie wcześniej niż  24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru lub mogą być przekazywane bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Dla nieruchomości zamieszkałych                                  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomości i stanowi iloczyn liczby mieszkańców  oraz stawki opłaty:

  • 14 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny
  • 12 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
  • 11 zł miesięcznie od osoby jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny a odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone są zagospodarowane we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.

Niezbędna ilość i wielkość pojemników w jakie nieruchomość powinna być wyposażona wynika z ilości powstającej na niej odpadów

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych czyli takich, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne stawka za jednorazowe opróżnienie pojemnika wynosi

rodzaj pojemnika

odpady nie zbierane w sposób selektywny

odpady zbierane w sposób selektywny

o pojemności 50 l

10,00 zł

9,00 zł

o pojemności 60 l

11,00 zł

10,00 zł

o pojemności 110 l

18,00 zł

16,00 zł

o pojemności 120 l

19,00 zł

17,00 zł

o pojemności 240 l

37,00 zł

33,00 zł

o pojemności 360 l

53,00 zł

48,00 zł

o pojemności 1100 l

134,00 zł

120,00 zł

o pojemności 1500 l

170,00 zł

153,00 zł

o pojemności 2200 l

270,00 zł

240,00 zł

kontener KP-6

750,00 zł

670,00 zł

kontener KP-7

850,00 zł

760,00 zł

kontener KP-10

1240,00 zł

1100,00 zł

Niezbędna ilość pojemników w jakie nieruchomość powinna być wyposażona wynika z ilości powstającej na niej odpadów i nie może być mniejsza niż wynika to z norm minimalnych ustalonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Orzysz.

Pojemniki opróżniane będą  z następującą częstotliwością:

pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów nie rzadziej niż:

  • co tydzień  w okresie od 1 maja do 30 września
  • co dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;

pojemniki na odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż raz w tygodniu; pojemniki na odpady zmieszane nie rzadziej niż raz w tygodniu.

3.W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomości zamieszkałej i w części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami stanowić będzie sumę iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej pkt 1 oraz iloczynu ilości pojemników o określonej pojemności i stawki opłaty określonej        w pkt 2 przy uwzględnieniu ilości opróżnień pojemników.

Deklaracja  

Podstawą do naliczenia opłaty będzie deklaracja.

  • Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości (za właściciela uważa się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, osobę posiadającą nieruchomość w zarządzie, użytkowaniu lub osobę faktycznie władającą daną nieruchomością) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Orzyszu do 15 kwietnia 2013 r. Za właścicieli lokali we wspólnotach i spółdzielni mieszkaniowej deklarację składa zarządca lub zarząd.
  • W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, deklarację za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni.
  • W przypadku zmiany danych, które są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty np. zmiana liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym nową deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  

Jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji w terminie albo zawrze w deklaracji dane budzące wątpliwości, Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami w drodze decyzji określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

W Urzędzie Miejskim w Orzyszu będzie uruchomiony punkt, w którym będzie można uzyskać informację i pomoc w wypełnieniu deklaracji.

Druki deklaracji, które należy pobrać, będą dostępne u sołtysów, na stronie internetowej gminy www.bip.orzysz.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Orzyszu pokój nr 49.

Opłaty

Od lipca 2013 r. wyliczoną w deklaracji opłatę należy uiszczać bez wezwania przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Mazurski Związek Międzygminny-Gospodarka Odpadami w terminie do 15 każdego miesiąca, którego dotyczy opłata. Za właścicieli lokali we wspólnotach i spółdzielni mieszkaniowej opłatę uiszcza zarządca lub zarząd. Do opłat stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

 

GKR

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2013-03-12 14:54 | Justyna Bosińska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too