Dziś jest
PL EN DE UK LT

Dofinansowanie zimowiska dla dzieci - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » Informacje i wydarzenia

Dofinansowanie zimowiska dla dzieci

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 10-dniowe zimowisko z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:
– 21.01.2020 r. – 30.01.2020 r. Biały Dunajec - program w załączeniu
Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (dzieci urodzone od 01.01.2004r.), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.

Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    Wypełniona i podpisana karta kwalifikacyjna ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia dziecka pkt. II  wraz z regulaminem uczestnika wypoczynku – w załączeniu;
UWAGA: w przypadku, gdy dziecko przebywa pod opieką inną niż rodziców należy dołączyć właściwe orzeczenie sądu;
*) w przypadku, gdy dziecko posiada inne nazwisko niż rodzic niezbędne jest dokonanie przez rodziców opisu wyjaśniającego ten fakt;
*) w przypadku, gdy adres zamieszkania uczestnika jest inny niż adres na zaświadczeniu KRUS należy załączyć wyjaśnienie od rodzica dlaczego jest rozbieżność w adresie zamieszkania;
UWAGA: oświadczenia muszą wypełnić tylko i wyłącznie rodzice, w przypadku u których:
*) widnieje różnica w nazwisku pomiędzy matką/ojcem/opiekunem prawnym a uczestnikiem zimowiska
*)  widnieje różnica w adresie zamieszkania, np. pomiędzy zaświadczeniem KRUS a adresem podanym przez rodzica na karcie kwalifikacyjnej (dot. miejscowości, kodu pocztowego, poczty, ulicy, numeru ulicy, domu, mieszkania)
2.    Podpisane oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka; – wzór w załączeniu;
WAŻNE! Pod oświadczeniem musi się podpisać rodzic, na którego zostało wystawione zaświadczenie KRUS oraz  na oświadczeniu rodzic musi wpisać:
- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego dziecka ubezpieczonego w KRUS
- imię i nazwisko uczestnika wypoczynku,
- data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka (pod oświadczeniem i klauzulą), 

3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS, wystawione na co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych – wzór w załączeniu
UWAGA! Na zaświadczeniu musi znaleźć się pełen adres, tj. ulica i nr domu/mieszkania, kod pocztowy i poczta: jeżeli rodzic/opiekun prawny pobiera rentę to na zaświadczeniu musi być informacja czy jest to renta stała, jeżeli nie to na jaki okres została przyznana (od-do); pobieranie renty strukturalnej nie uprawnia do skorzystania z dofinansowania do wypoczynku;

4.    dowód wpłaty 680 zł od osoby na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem imię i nazwisko uczestnika, 22.01-31.01.2019 rok zimowisko Biały Dunajec lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Towarowa 1, w godz. 8:00-14.30.

Zapisy telefoniczne na zimowisko prowadzi Katarzyna Godlewska – tel. 89 527 71 89.
W ciągu 4 dni, od zgłoszenia telefonicznego, należy dostarczyć do biura Izby w Olsztynie (ul. Towarowa 1) prawidłowo wypełniony komplet dokumentów oraz dowód wpłaty. 
Niekompletne i / lub źle wypełnione dokumenty będą odsyłane, zaś na to miejsce zostanie wpisana kolejna osoba z listy.

UWAGA! liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.
„Wypoczynek zimowy w 2020 r. organizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych we współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika".

 

   
Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-12-17 12:47 | Jadwiga Gryncewicz

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too