Dziś jest
PL EN DE UK LT

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020 - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Wydział Edukacji

Informacja dotycząca składania wniosków na stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego należy złożyć w Wydziale Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Orzyszu przy ul. Rynek 3, II piętro, p. 204, w terminie  do 16 września 2019 r. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wzór wniosku wraz z załącznikami w załączeniu, oraz można pobrać w Urzędzie Miejskim w  Orzyszu w Wydziale Oświaty i Edukacji II piętro p. 204

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, zgodnie z art. 90 d ust 7 ww. ustawy, nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1358) wynosi 528 zł

Załączniki

  1. Oświadczenie
  2. Wniosek
Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-08-23 12:11 | Beata Jażdżewska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too