Dziś jest
PL EN DE UK LT

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza w Orzyszu » Informacje o świetlicy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Zarządzenie Nr 05 /05 /2019
Burmistrza Orzysza
z dnia 08 maja 2019r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w 2019 roku.

 

                                                                                 Zarządzenie  Nr 05 /05 /2019                                                                                                 

Burmistrza Orzysza    

z dnia 08 maja 2019r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  Gminy Orzysz  z zakresu  profilaktyki uzależnień i patologii społecznych w  2019  roku.

           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt 32, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ust 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
 i  o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu
Nr LVII/413/18 z dnia 16 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019rok zarządzam,  co następuje:

§ 1.

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Orzysz w 2019  roku z zakresu profilaktyki uzależnień i patologii społecznych.                                                  

2. Zadanie, o których mowa w ust. 1 stanowi priorytetowe zadanie publiczne wskazane
w Rozdziale VII załącznika do Uchwały LVII/413/18 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia
16 października 2019r. w sprawie Programu współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019r.

3. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Zleca się realizację zadania publicznego wymienionego w § 1 w formie wspierania wraz    z udzieleniem dotacji, która nie będzie pokrywać pełnych kosztów realizacji zadań.

§3.

Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.orzysz.pl
2. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Orzyszu
3. na stronie internetowej Gminy Orzysz
www.orzysz.pl

                                                             §4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Finansowego. 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                              Burmistrz

                                                                                                   (-) mgr Zbigniew Włodkowski

Załączniki

  1. Oferta
  2. Ogłoszenie
  3. sprawozdanie
  4. umowa
Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-05-08 15:03 | Barbara Konopka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too