Dziś jest
PL EN DE UK LT

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ "DNI ORZYSZA 2017" - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Kultura » Dom Kultury

Wiadomość archiwalna

Archiwum

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ "DNI ORZYSZA 2017"

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ ORAZ REGULAMIN TERENU IMPREZY MASOWEJ P. N. „ DNI ORZYSZA 2017”


Miejsce imprezy: Ogródek Jordanowski przy ulicy Cierniaka w Orzyszu
Termin imprezy: 01 lipca 2017 r.


1.    Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez Organizatora.

2.    Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej Organizatora.

3.    Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów 
w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4.    Organizator imprezy zabrania wprowadzania lub wnoszenia na teren imprezy masowej psów lub innych zwierząt.

5.    Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych, koszy na śmieci, ławek oraz wszelkich innych obiektów i mienia, a także samowolnego przemieszczania urządzeń i mienia znajdującego się na terenie imprezy oraz wzniecania ognia.

6.    Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących  do zakłócenia porządku 
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.

7.    Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

8.    Zabronione jest, bez pisemnej zgody Organizatora, utrwalanie przebiegu imprezy lub jej fragmentów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. Organizator nie przewiduje depozytu dla tych urządzeń, w związku z czym osoby posiadające urządzenia utrwalające przebieg imprezy nie zostaną wpuszczone na miejsce koncertu.

9.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy masowej.10.    Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości i akceptują to, iż poziom hałasu w trakcie występów estradowych, może przekroczyć dopuszczalne warunki prawnie określone - tabela nr 1 rozporządzenia MOŚ,ZNiL z dn. 15.05.1998 w sprawie poziomu hałasu
w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz. 436).

11.     Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że wstęp na teren imprezy,
jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie
lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z imprezą
oraz transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w związku  z jakimkolwiek programem przedstawiającym imprezę.

12.    Służby porządkowe Organizatora imprezy - pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a)    legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b)    przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby
te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.

13.    Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone
w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa
w pkt. 12 a - b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

14.    Osoby znajdujące się na imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje, które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu będą usunięte z imprezy.

15.    Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia  zostaną bezzwłocznie przekazane Policji.

16.    Osoby, o których mowa w pkt.13 i 14, jeżeli czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego, ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

17.    W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie powinny:
      a) natychmiast powiadomić Służby Porządkowe,
      b) unikać paniki,
c) stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
d) kierować się do wyjść ewakuacyjnych ,
e) nie utrudniać dojazdu służb ratowniczym.

18.    Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z terenu, punktu medycznego, toalet itp. udziela służba informacyjna Organizatora.

19.    Treść regulaminu zostanie opublikowana na stronie: www.orzysz.pl., a także zamieszczona przy wejściach na teren imprezy.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-06-30 00:53 | Sebastian Kwiatkowski
Pokrewne (tag): kultura orzysz

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24