Dziś jest
PL EN DE UK LT

Plan wynikowy z fizyka klasa I - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » fizyka
Plan wynikowy z fizyka klasa I

Plan wynikowy z fizyka klasa I

 

 

 

 

 

 

FIZYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KL. I   LICEUM /DKOS-4015-61/02/

Rok szkolny 2011/2012

Oprac. Małgorzata Krawiec

 

 

 

 

 

 

KLASA I

Dział

Temat lekcji

Wymagania programowe

Podstawowe.

Uczeń:

Ponadpodstawowe.

Uczeń:

1. Lekcja organizacyjna

1. Przepisy BHP pracowni fizycznej. Przedmiotowy system oceniania. Wymagania na poszczególne oceny.

Uczeń zna regulamin pracowni, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

 

RUCH /21h/

2. Rachunek błędów.

- wie, co jest przyczyną błędów

- umie policzyc niepewności pomiarowe

3. Badanie ruchu jednostajnego. Prędkość średnia i chwilowa.

- wie, co to jest punkt materialny, układ odniesienia

- wie, na czym polega badanie ruchu

- narysuje wykres

- umie zbadac ruch

- policzy błędy

- zrobi wykres z błędami

4. Względność ruchu, układ odniesienia – zadania.

- wie, co to jest układ odniesienia

- wie, na czym polega badanie ruchu

- narysuje wykres

- umie zbadac ruch

- policzy błędy

- zrobi wykres z błędami

5. Zależność położenia od czasu – wykresy.

- zna pojęcia: predkośc średnia, chwilowa

- umie zapisac wzory

-poda przykłady

- zna pojęcia: predkośc średnia, chwilowa

- umie zapisac wzory

-poda przykłady

- umie rozwiązac proste zadania

6. Równanie ruchu jednostajnego.

- zna pojęcia: predkośc średnia, chwilowa

- umie zapisac wzory

- napisze równanie ruchu

-poda przykłady

- zna pojęcia: predkośc średnia, chwilowa

- umie zapisac wzory

-poda przykłady

- napisze równanie ruchu

- umie rozwiązac proste zadania

7. Ruch jednostajny – wykresy.

- zna podstawowe wzory

- rozróżnia wykresy zależności położenia, prędkości od czasu.

- zna podstawowe wzory i potrafi je przekształcac

 

8. Prędkość średnia - zadania

- rozwiąże proste zadania

- rozwiąże zadania z przekształceniami

9. Ruch jednostajny – zadania tekstowe.

- rozwiąże proste zadania

- umie narysowac wykresy zależności położenia, prędkości od czasu.

10. Ruchy zmienne. Ruch jednostajnie przyspieszony.

- zna podstawowe wzory i definicje

- odróżnia przyspieszenie od prędkości

-  zna podstawowe wzory i zastosuje je w prostych zadaniach

- zna podstawowe wzory zastosuje je w zadaniach z przekształceniami

- umie narysowac wykres

- policzy przyspieszenie z wykresu

11. Ruchy zmienne – wykresy.

- umie narysowac wykresy

- rozwiąże proste problemy

- umie narysowac wykresy

- rozwiąże zadania

- umie przeanalizowac wykresy i wyciągnąć wnioski

12. Ruchy zmienne – zadania tekstowe.

- rozwiąże proste zadania

- zna podstawowe wzory zastosuje je w zadaniach z przekształceniami

 

13. Ruch drgający – wahadło.

-zna podstawowe pojęcia – amplituda, okres, częstotliwośc

 

- zastosuje podstawowe pojęcia w zadaniach

14. Ruch drgający – zadania.

- umie policzyc okres drgań wahadła i narysowac wykres z pomocą nauczyciela

- umie policzyc okres drgań wahadła i narysowac wykres bez pomocy nauczyciela

15. Ruch po okręgu.

- rozwiąże proste zadania z podstawieniem do wzoru

- rozwiąże zadania z przekształceniami

16. Rzut poziomy.

- zna podstawy teorii względności

- wie, na czym polega teoria względnosci

17. Szczególna teoria względności.

- zna podstawowe pojęcia

- rozumie i stosuje je w zadaniach i problemach

18. Szczególna teoria względności – zad.

- rozwiąże proste zadania

- rozwiąże zadania z przekształc.

19. Ruch - powtórzenie

 

 

20. Ruch - Praca klasowa.

- umie materiał w stopniu podstawowym

- umie materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zad.

21. Omówienie i poprawa pracy klasowej.

- wyniki pracy klasowej

 

DYNAMIKA /15h/

22. Przyczyny ruchu – wstęp.

- zna podstawowe pojęcia

- wie, co to jest ruch i wględnośc ruchu

- umie podac przykłady wględności ruchu

23. Wielkości skalarne i wektorowe w fizyce. Rachunek na wektorach.

- rozróżnia wielkości skalarne i wektorowe

- wykona rachunek na wektorach z pomocą nauczyciela

- rozróżnia wielkości skalarne i wektorowe

- wykona rachunek na wektorach bez pomocy nauczyciela

24. Co dzieje się z ciałem, gdy nie działają siły?

- zna pojęcie układu inercjalnego i nieinercjalnego

- zna pojęcie układu inercjalnego i nieinercjalnego i umie się nimi posługiwac

25. Jak zmienia się ruch. II zasada dynamiki.

- zna treśc  II zasada dynamiki

- poda przykłady

- zastosuje  II zasada dynamiki w zadaniach

26 i 27. II zasada dynamiki – zadania.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

28. III zasada dynamiki

- zna treśc  III zasada dynamiki

- poda przykłady

- zastosuje  III zasada dynamiki w zadaniach

29. Ruch po okręgu.

- zna wielkości opisujące ruch po okręgu

- zna wielkości opisujące ruch po okręgu i stosuje je w praktyce

30. Ruch po okręgu - rozwiązywanie zadań.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

31. Loty kosmiczne.

- wie, co to jest I i II prędkośc kosmiczna

- umie wyprowadzi wzory na I i II prędkośc kosmiczną

32. Loty kosmiczne -rozwiązywanie zadań.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

33. Powtórzenie wiadomości z dynamiki.

- rozwiązuje proste zadania

- rozwiązuje  zadania z przekszt.

34. Praca klasowa z dynamiki.

- umie materiał w stopniu podstawowym

- umie materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zad.

35. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

DRGANIA, FALE. AKUSTYKA

/11h/

37. Drgania, fale, akustyka – podstawowe pojęcia.

- zna podstawowe pojęcia: drgania własne, drgania wymuszone, częstotliwośc,

- zna podstawowe pojęcia: drgania własne, drgania wymuszone, częstotliwośc, rezonans i zastosuje je w zad.

38. Drgania układów rozciągłych.

- zna pojęcie fali stojącej

- wie, co to strzałka i węzeł

 

- zna pojęcie fali stojącej

- wie, co to strzałka i węzeł i umie się nimi posługiwac

39. Fale biegnące.

- opisze falę biegnącą z pomocą nauczyciela

- opisze falę biegnącą bez pomocy nauczyciela

40. Dźwięk i jego parametry.

- zna pojęcie zakresu słyszalności

- poda przykłady ultradźwięków i infradźwięków

- zna pojęcia: natężenie, głośnośc, barwa dźwięku, decybele, skala log

- zna zakres słyszalności dźwięków

- zna częstotliwośc ultradźwięków i infradźwięków

- potrafi policzyc natężenie dźw.

41. Rozchodzenie się dźwięku. Dyfrakcja i interferencja dźwięku.

- zna pojęcia: echo, pogłos, dyfrakcja, interferencja

- wie, kiedy występuje dyfrakcja i interferencja fali i poda przykłady

- opisze dyfrakcję i interferencja fali

- zna warunki dyfrakcji i intereferencji

42. Dyfrakcja i interferencja dźwięku – zadania.

- zastosuje pojęcie w prostych zadaniach

- zna pojęcia: echo, fala Macha

 

43. Zjawisko Dopplera

- wie, na czym polega zjawisko Dopplera

- rozumie zjawisko Dopplera, umie je opisac i podac przykł.

44. Akustyka – zadania.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje zadania bez pomocy nauczyciela

45. Powtórzenie materiału.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje zadania bez pomocy nauczyciela

46. Drgania, fale, akustyka – praca klasowa.

- umie materiał w stopniu podstawowym

- umie materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zad.

47. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

OPTYKA /13h/

48. Optyka – wiadomości wstępne. Prawo odbicia światła.

- wie, czym jest światło i zna źródła światła

- zna prędkośc światła

- wie, co to jest cień i półcień

- wie, na czym polega powstawanie zamienia Słońca i Księżyca

49. Załamanie światła.

- zna prawa odbicia i załamania

- zna prawa odbicia i załamania i stosuje je w zadaniach

50. Całkowite wewnętrzne odbicie.

- umie wyjaśnic zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i poda przykłady

- umie wyjaśnic zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia i poda przykłady oraz opisze je matematycznie

51. Soczewka skupiająca.  Tworzenie obrazów przez soczewkę skupiającą.

- zna pojęcia opisujące soczewkę

- umie narysowac bieg promieni przez soczewkę

- stosuje pojęcia opisujące soczewkę w zdaniach

-umie narysowac bieg promieni przez soczewkę i opisze je

52. Równanie soczewki - zadania

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

53. Soczewki rozpraszające.

- zna pojęcia opisujące soczewkę

- umie narysowac bieg promieni przez soczewkę

- stosuje pojęcia opisujące soczewkę w zdaniach

-umie narysowac bieg promieni przez soczewkę i opisze je

54. Oko jako przyrząd optyczny.

- zna budowę oka

- wie, na czym polega widzenie

- zna wady wzroku i wie, na czym polega korekcja wad

55. Rozszczepienie światła białego. Widzenie barwne.

- umie narysowac bieg promieni w pryzmacie

- umie narysowac bieg promieni w pryzmacie i opisze matemat.

56. Dyfrakcja i interferencja światła.

- zna warunki występowania dyfrakcji i interferencji światła

- poda przykłady

- zna warunki występowania dyfrakcji i interferencji światła i potrafi opisać

57. Optyka – zadania.

- rozwiązuje  zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

58. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje  zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

59. Optyka praca klasowa.

- umie materiał w stopniu podstawowym

- umie materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zadania

60. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

ENERGIA /8h/

61. Energia i jej przemiany.

- zna rodzaje energii i poda przykłady przemian energii

- zna rodzaje energii i opisze przemiany energii

62. Zasada zachowania energii kinetycznej.

- zna zasadę zachowania energii kinetycznej i poda przykłady

- zna zasadę zachowania energii kinetycznej i opisze przykłady

- rozwiązuje zadania

63. Zasada zachowania energii mechanicznej.

- zna zasadę zachowania energii mechanicznej i poda przykłady

- zna zasadę zachowania energii mechanicznej i opisze przykłady

- rozwiązuje zadania

64 i 65. Z.z.e. – zadania.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

66. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

67. Praca klasowa.

- umie materiał w stopniu podstawowym

- umie materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zad.

68. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

69. Energia, masa, promieniotwórczość.

- zna związek masy i energii

- wie, na czym polega promieniotwórczość

- zna związek masy i energii, zastosuje w zadaniach

- wie, na czym polega promieniotwórczość, wie co to jest rozpad promieniotwórczy

70. Reaktory jądrowe.

- zna budowę reaktora

- zna budowę i zasadę działania reaktora jądrowego

71. Bomba jądrowa.

- zna budowę bomby jądrowej

- zna budowę i działanie bomby jądrowej

72. Energia – podsumowanie wiadomości

 

 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2002-06-18 14:00 |

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too