Dziś jest
PL EN DE UK LT

Status MOPS - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Zdrowie » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu » Podstawy Prawne
reklama

Status MOPS


Uchwała Nr XXVII/477/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2004 roku

w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXX/284/01 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 grudnia 2001 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Orzyszu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym ojewództwa
Warmińsko - Mazurskiego

Przewodniczący Rady
Wiesław WasilewskiZałącznik
do Uchwały Nr XXVII/477/04
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 30 listopada 2004r.


STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZYSZU

I. Postanowienia ogólne
§ 1
Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zwany dalej statutem określa:
- zakres działania, zadania i organizację Ośrodka.
§ 2
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Orzyszu zwany dalej „Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Orzysz, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren gminy Orzysz.
3. Siedzibą ośrodka jest miasto Orzysz.
4. MOPS - to skrócona nazwa Ośrodka.
5. Przy znakowaniu prowadzonych spraw Ośrodek stosuje oznaczenia literowe „OPS” i system kancelaryjny oparty na jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin.
II. Zakres działania i zadania Ośrodka
§ 3
Do zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności należy:
1)przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
2)praca socjalna;
3)prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4)analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
5)realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6)rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
§ 4
1. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym następuje poprzez:
1)opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2)sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
3)zapewnienie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
5)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
6)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych wyniku zdarzenia losowego;
7)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
8)przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
9)opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowanie bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką ojcem lub rodzeństwem;
10)pracę socjalną;
11)organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania;
12)prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
13)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
14)dożywianie dzieci;
15)sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
16)kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
17)sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowanie systemu informatycznego;
2. Realizacja zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym następuje poprzez:
1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie
zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach
wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z
rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych
§ 5
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę następuje poprzez:
1)przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
2)opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
3)organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4)przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
5)realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu
ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§ 6
Realizacja zadań z zakresu obsługi organizacyjnej i administracyjnej następuje poprzez:
1) prowadzenie i nadzorowanie spraw osobowych, socjalno - bytowych i płacowych oraz odpowiedzialności służbowej i fachowej pracowników Ośrodka.
2) ustalanie potrzeb kadrowych oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Ośrodka.
§ 7
Inne zadania pomocy społecznej:
1) sporządzanie sprawozdań i meldunków z zakresu pomocy społecznej,
2) opracowywanie projektów:
a) planów finansowo - rzeczowych i budżetu,
b) lokalnych programów pomocy społecznej,
3) wydawanie decyzji administracyjnych w I-szej instancji z zakresu pomocy społecznej (niezbędne odrębne upoważnienie w tym zakresie),
4) współdziałanie z placówkami, instytucjami, organami na odcinku realizacji zadań pomocy społecznej,
5) praca socjalna.
III. Organizacja Ośrodka
§ 8
1. W skład Ośrodka wchodzą następujące stanowiska pracy:
1) Dyrektor,
2) Główny księgowy,
3) Sekcja pomocy środowiskowej,
4) Sekcja usług opiekuńczych,
5) Sekcja dodatków mieszkaniowych,
6) Sekcja świadczeń rodzinnych,
7) Klub Integracji Społecznej.
8) W miarę potrzeb i posiadanych środków mogą być zatrudnieni pracownicy obsługi i inne nie wymienione wyżej.
2. Pracowników Ośrodka zatrudnia i zwalnia Kierownik. W sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r. zm. 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.
§ 9
Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Warmińsko - Mazurski na zasadach określonych przepisami, a w zakresie zadań własnych gminy Burmistrz Orzysza.
IV. Zadania wykonywane przez pracowników Ośrodka.
§ 10
1. Ośrodkiem kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Do podstawowych obowiązków Kierownika Ośrodka należy:
1) nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań związanych ze statutową działalnością Ośrodka,
2) prowadzenie polityki kadrowej,
3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę,
4) zapewnienie ochrony mienia i dbałości o racjonalną gospodarkę mieniem,
5) nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zachowaniem tajemnicy służbowej i ochrony danych osobowych oraz wszelkich innych przepisów dotyczących funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej
6) wydawanie decyzji administracyjnych, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Burmistrza
7) opracowanie regulaminu pracy Ośrodka,
8) opracowanie szczegółowych zakresów czynności dla pozostałych pracowników Ośrodka.
3. Zatrudnianie i zwalnianie Kierownika Ośrodka należy do kompetencji Burmistrza.
4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika wykonuje Burmistrz.
§ 11
W czasie nieobecności Kierownika Ośrodka zastępuje go wskazany przez niego inny pracownik tej jednostki, który może być upoważniony przez Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej właściwości Burmistrza.
§ 12
1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o pracownikach samorządowych, kodeks pracy i przepisy wykonawcze.
2. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację wewnętrzną określa regulamin Organizacyjny Ośrodka.
V. Finansowanie zadań.
§ 13
1.Środki finansowe na zadania określone w § 4 przyznaje Rada Miejska w Orzyszu.
2.Środki finansowe na zadania określone w § 4, pkt 4 przyznaje również Wojewoda Warmińsko – Mazurski.
3.Środki finansowe na zadania określone w § 5 przyznaje Wojewoda Warmińsko - Mazurski.
VI. Postanowienia końcowe.
§ 14
Zmiany w statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej.
Drukuj | Wyślij znajomym | 2010-01-08 11:02 | Agnieszka Górecka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too